Metodologia-cadru privind înscrierea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea admiterii în colegiile naţionale militare a fost aprobată, prin dispoziție a şefului Direcţiei generale management resurse umane, general-maior dr. Liviu-Marilen Lungulescu, și este publicată pe paginile de INTRAMAN şi INTERNET ale DGMRU şi în baza de date legislativă LEXMIL.

Aceasta cuprinde informații referitoare la înscrierea candidaţilor, comisiile de admitere şi de soluţionare a contestaţiilor, elaborarea şi desfăşurarea testului grilă, ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare.

În una din cele cinci anexe ale dispoziției este prezentat calendarul admiterii în colegiile naţionale militare, în anul şcolar 2019-2020. În pagina de față, redăm câteva din prevederile metodologiei.

Pentru întocmirea dosarului de candidat, persoanele care optează pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ militar liceal, trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar zonal/judeţean/de sector pe raza căruia domiciliază.

Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii specifice, precum:

 • să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior – ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecţie şi admitere în învăţământul liceal militar.

Admiterea în colegiile naţionale militare se desfăşoară în două etape:

 • susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
 • ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare, în funcţie de opţiunile exprimate de fiecare candidat.

Opţiunile candidaţilor se introduc în aplicaţia Ministerului Educaţiei Naţionale, iar admiterea se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS la test şi au participat la Evaluarea Naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi pe colegii, prin aplicaţia informatică a Ministerului Educaţiei Naţionale/Comisiei centrale de repartizare a candidaţilor în colegiile naţionale militare, în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.

Media finală de admitere se calculează prin însumarea mediei de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale și notei la test, care are o pondere de 70%.

Departajarea candidaţilor care au obținut medii finale de admitere egale se face folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor;
 • media generală obţinută la evaluarea naţională;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale.

În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere și toate mediile menţionate egale, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi ADMIS în colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.

Eventualele contestaţii se depun şi se soluţionează conform procedurii prevăzute în metodologia de admitere elaborată de unitatea de învăţământ militar organizatoare.  Rezolvarea acestora este în exclusivitate de competenţa
unităţii de învăţământ militar organizatoare, iar decizia comisiei de contestaţie este definitivă.

Dosarele candidaţilor declaraţi ADMIS la probele de selecţie se transmit, de centrele zonale de selecţie şi orientare, la colegiile la care aceştia au fost arondaţi pentru a susţine testul de verificare a cunoştinţelor, în funcţie de judeţul în care îşi au domiciliul, astfel:

 • Mihai Viteazul, Alba Iulia: Mureş, Cluj, Alba, Sălaj, Sibiu, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara;
 • Dimitrie Cantemir, Breaza: Bucureşti (toate cele șase sectoare), Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Braşov, Covasna, Harghita, Buzău;
 • Ştefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc: Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui, Vrancea;
 • Alexandru loan Cuza, Constanţa: Constanţa, Tulcea, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi;
 • Tudor Vladimirescu, Craiova: Giurgiu, Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt, Teleorman.

Data la care candidații trebuie să se prezinte la colegiul unde au fost repartizaţi pentru susţinerea testului de aptitudini este 16 mai, până la ora 18.00. Testul grilă de verificare a cunoştinţelor va avea loc la 17 mai, între orele 9.00-12.00.

Candidaţii declaraţi ADMIS la un alt colegiu decât cel în care au susţinut examenul, cei declarați NEADMIS și cei care solicită, în scris, renunţarea la locul obţinut își pot ridica dosarele la data de 4 iulie, până la ora 16.00.

Afişarea rezultatelor finale se va face la 5 iulie, după ora 14.00, iar în perioada 6-10 iulie, dosarele care nu au fost ridicate de candidaţi se transmit către birourile de informare recrutare.

Candidaţii declaraţi ADMIS în învăţământul liceal militar se prezintă la colegiul unde au fost admişi, cu dosarul şi fişa de înscriere în original.

Celor care comunică în scris că renunţă la locul obţinut, precum şi candidaţilor care au fost declaraţi NEADMIS li se înapoiază dosarele pentru a participa la repartizarea computerizată organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Unităţile de învăţământ militar liceal au obligaţia să restituie, în cel mult 24 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fară perceperea unei taxe, dosarele candidaţilor declaraţi NEADMIS, RESPINS, RETRAS, ELIMINAT, NEPREZENTAT sau celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

Dosarele candidaţilor menționați mai sus care nu au fost ridicate personal de către aceştia de la secretariatele comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ militar preuniversitar se trimit birourilor informare-recrutare, în termen de 5 zile de la finalizarea concursului.

Unităţile de învăţământ militar liceal pot percepe de la candidaţi taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Taxele orientative de înscriere la admitere şi costul/zi al cazării şi hrănirii sunt stabilite de unităţile de învăţământ militar liceal organizatoare şi comunicate candidaţilor prin metodologia proprie de admitere, ghidul candidaţilor, precum şi la prezentarea acestora pentru concursul de admitere.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:

 • sunt orfani de ambii părinţi;
 • provin de la case de copii sau plasamente familiale;
 • sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari şi ai personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului Apărării Naţionale sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile Ministerului Apărării Naţionale sau din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • sunt copii ai personalului armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti voluntari şi personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform legii, ca urmare a participării la acţiuni militare;
 • au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.

 

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu