Am semnalat, în numărul trecut, apariţia OUG nr. 90 şi 91, care prevăd unele măsuri financiar-fiscale pentru anul 2018, dar şi modificarea şi completarea legii salarizării. Revenim asupra acestui subiect cu unele precizări, după ce am aflat detalii de la locţiitorul şefului Direcţiei generale financiar-contabile a MApN, colonel Stănică Tudorie.

Când a apărut Legea-cadru nr. 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în iunie a.c., toţi ne-am gândit că din ianuarie ne vor creşte veniturile. Asta pentru că, la art. 38, se prevedea că, începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda/salariul lunar brut se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Numai că, bucuria de atunci a fost de rău augur, ne-am bucurat prea devreme. Creşterea salariilor, care se va aplica de la 1 ianuarie, nu va însemna că ni se vor mări şi veniturile. Nu în procentul respectiv, ci, în medie, într-unul de până la 2%.

La începutul lunii noiembrie, a fost adoptată OUG nr. 79, care modifica Codul fiscal şi prin trecerea contribuţiilor obligatorii de la angajator la angajat. Cred că am urmărit cu toţii dezbaterile pe această temă, argumentele pro şi contra acestei măsuri şi am înţeles, poate şi crezut, că nu vor fi urmări negative asupra veniturilor, deoarece cotele plătite până acum de angajator vor fi transferate în solda/salariul angajatului, astfel încât să nu fie vreo scădere. Într-adevăr, nu va fi o scădere faţă de decembrie a.c., dar nici vreo mărire, aşa cum prevedea legea salarizării.

În OUG nr. 90 se face trimitere la nivelul soldelor/salariilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare din decembrie 2017. De fapt, din 2010, când a început bulversarea sistemului de salarizare, au fost emise legi-cadru, 330/2009 şi 284/2010, ale căror prevederi nu s-au aplicat integral.

An de an au fost adoptate legi sau ordonanţe de urgenţă de salarizare care limitau dispoziţiile respective şi precizau că se păstrează în plată cuantumul soldelor/salariilor şi al celorlalte drepturi din luna decembrie a anului precedent. Consecinţa este că, acum, unele sporuri şi drepturi, cum ar fi compensaţia pentru chirie, sunt calculate la nivelul soldei/salariului din decembrie 2009.

Încercările repetate ale MApN, prin structura de specialitate, de a promova un act normativ care să nu mai creeze probleme în domeniul financiar au eşuat. Aşa s-a ajuns, pe scurt, în situaţia de acum, când există posibilitatea, redusă, e drept, ca un nou angajat să fie încadrat cu un salariu mai mare ca unul cu vechime.

Legea nr. 153, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că până la aplicarea integrală a prevederilor sale, pentru personalul nou-încadrat, numit, promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare (funcţia similară reprezintă o funcţie de acelaşi fel din MApN, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcţie sau vechime în specialitate, după caz, şi condiţii de muncă).

În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul soldei de funcţie/salariului de bază, pentru personalul nou-încadrat, se  stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, sporul corespunzător gradaţiei/vechimii în muncă.

Conform Legii-cadru nr. 153/2017, solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale în bani. Solda de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită conform anexei VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională“, care nu poate fi mai mică decat nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Soldele de funcţie sunt diferenţiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acestora, precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.

Salariul lunar cuprinde salariul de bază, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi drepturile prevăzute în anexa VI şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare categoriei bugetare şi domeniului în care personalul civil îşi desfăşoară activitatea.

Cei mai mulţi salariaţi civili din MApN sunt salarizaţi conform anexei VIII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”.

Legea mai prevede, de asemenea, că dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar şi civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În asemenea cazuri, normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

Se menţin la nivelul lunii decembrie 2017:

 indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută;
 cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament.

 

Prevederi care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018:

se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază, soldelor de grad, gradaţiilor, soldelor de comandă, după caz, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut de care beneficiază personalul militar şi civil din MApN;

 se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază, soldelor de grad, gradaţiilor, soldelor de comandă, după caz, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut de care beneficiază personalul militar şi civil din MApN care beneficiază de scutire de impozit pe venit, la data de 31 decembrie 2017 (categoriile de persoane care sunt scutite de impozit sunt prevăzute la art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru activitatea desfăşurată de personalul militar şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de 75% din solda de funcţie/salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

În anul 2018 nu se acordă ajutoarele la trecerea în rezervă sau în retragere.

 

Măsuri ce se vor aplica începând cu 1 martie 2018:

pentru personalul prevăzut în anexa nr. II a Legii-cadru nr. 153/2017– Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”:

-salariile de bază ale personalului civil care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare din reţeaua proprie a MApN se majorează la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022;

-cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului;

-în perioada 1 martie-31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporurile pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii, vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;

pentru personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din sistemul propriu de învăţământ al MApN, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut se
majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.

În situaţia în care soldele de funcţie/salariile de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.

 

 

Prevederi ale Codului fiscal care se aplică în 2018

Personalul MApN beneficiază de deduceri personale din venitul salarial, în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere şi cuantumul venitului lunar brut.

Pentru personalul al cărui venit lunar brut este de până la 1.950 lei inclusiv, deducerea personală se acordă astfel: 510 lei – pentru cei care nu au persoane în întreţinere; 670 lei – pentru o persoană în întreţinere; 830 lei – pentru două persoane în întreţinere; 990 lei – pentru trei persoane în întreţinere; 1.310 lei  – pentru patru sau mai multe persoane în întreţinere.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor provenite din bursele de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat; premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice/paralimpice; premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale; pensiile de urmaş; alocaţiile de stat şi indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive şi sunt prevăzute în tabelul de la art. 77 alin. (2) din Codul fiscal.

Nu se acordă deducerea personală pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei.

Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil realizat din: activităţi independente, salarii şi asimilate salariilor, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi alte surse.

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru personalul MApN este de 25%, iar cea de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

10 comentarii

  • Să trăiți ! Aș dori să adresez o întrebare domnului colonel ! Sunt subofițer sanitar Mapn și am o mare nedumerire : legal pot cumula sporul de radiații cu sporul de încordare psihică ? Vă mulțumesc anticipat !

    • Sunt Pcc cu studii superioare și vechime 27 ani și sunt platit cât un SGP de 20 ani cu 10 clase. Vi de pare interesant? Salariații civili sunt plătiți raportat salariului minim din 2008 pentru care periodic suntem pusi sa semnam un act aditional. Când vom fi și noi plătiți la nivelul celui actual????

  • Ce salariu de bază trebuie să aibă un asistent principal de radiologie cu vechime de 18 ani? Sporul de dispozitiv cum de calculează? Menționez că nu facem ture sau gărzi!

  • Buna ziua, va anunt ca marea marire a salariilor medicilor civili din Unitatile Militare a MApN nu a avut loc printr un ordin de Ministru de neaplicare. De ce nu se aplica legea salarizarii ?

  • Buna ziua, va anunt ca marea marire a salariilor medicilor civili din Unitatile Militare a MApN nu a avut loc printr un ordin de Ministru de neaplicare. De ce nu se aplica legea salarizarii ?

  • Buna ziua !!

    As dori sa aflu de la d-stra de ce nu mai beneficiem de indemnizatie de concediu? Sunt asistent medical cu o vechime de 15 ani si lucrez la salile de operatii si am un spor de 50%. Este normal sa pierdem pe perioada c.o. peste 2000 de lei ?

Lasă un comentariu