Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019, au fost modificate și completate prevederi din unele acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane și au fost stabilite reguli temporare privind încadrarea posturilor permanente în străinătate.

Astfel, sunt noi dispoziții în normele aprobate prin ordinele M.59/2015 și M.69/2015.

Potrivit noilor modificări de la art. 5 alin. (2) din normele aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015, pentru ocuparea posturilor permanente din cadrul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE, Reprezentanței Statului Major al Apărării la SHAPE și Reprezentanței Naționale de Legătură la ACT poate participa la concurs/examen numai personal din structurile centrale ale MApN și cele subordonate nemijlocit acestora, din structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, din comandamentele de sprijin, din comandamentele de divizie și de brigadă, potrivit domeniilor de activitate ale posturilor permanente respective, precum și personal care a îndeplinit funcții în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României timp de cel puțin 2 ani.

Din aceleași norme, art. 13, în care se stabilesc condiții pentru publicitatea concursului/examenului, oferta de posturi, responsabilitatea informării întregului personal asupra ofertei, a fost completat cu alte trei alineate.

Astfel, în situații care necesită înlocuirea urgentă a personalului care se repatriază înainte de finalizarea mandatului la post, structura care gestionează posturile respective identifică înlocuitori și propune ministrului apărării naționale numirea acestora în funcții.

Persoanele care urmează să fie numite în acest mod trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condiția menționată mai sus, de la art. 5 alin. (2), precum și altele: îndeplinesc specificațiile de personal prevăzute de fișele posturilor permanente; au obținut cel puțin calificativul bun la evaluarea profesională în ultimii 3 ani de activitate; nu se află în curs de cercetare/urmărire penală; nu sunt suspendate din funcție sau puse la dispoziție, cu excepția personalului militar aflat la dispoziție în vederea încadrării; nu au o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii; au îndeplinit funcții în țară pe o durată de cel puțin doi ani după executarea unei misiuni permanente în străinătate anterioare (durata îndeplinirii funcției se calculează de la data numirii în funcție până la data de întâi a lunii următoare celei în care se încadrează postul respectiv); împlinesc vârsta standard de pensionare prevăzută de lege după cel puțin un an de la data estimată a încheierii misiunii; îndeplinesc condițiile minime de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz, necesare pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de execuție și de conducere vacante, prevăzute de reglementările specifice în vigoare, aplicabile personalului civil din structurile MApN; au obținut avizul apt psihologic la ultima evaluare psihologică periodică;  îndeplinesc specificațiile de personal prevăzute în fișele posturilor, menționate la art. 17 alin. (2) din norme; își exprimă în scris acordul cu privire la participarea la misiunea permanentă; sunt declarate apt în urma susținerii probelor de evaluare psihologică și examinare medicală.

A fost abrogat articolul 15 din norme, conform căruia candidaţii pot opta să participe la concurs/examen pentru ocuparea a cel mult două posturi permanente în cadrul aceleiași sesiuni.

Prin modificarea art. 20, în cazul în care, după finalizarea selecției inițiale, nu sunt candidați eligibili pentru participarea la celelalte probe din concurs/examen, structurile care gestionează posturile permanente analizează posibilitatea prelungirii mandatului personalului care încadrează posturile respective.

În asemenea situație, prelungirea mandatului este posibilă numai la solicitarea structurii care gestionează posturile permanente, cu acordul personalului în cauză și cu aprobarea ministrului apărării naționale.

Dacă prelungirea mandatelor celor care încadrează posturile nu este posibilă, se inițiază din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective, putând participa la concurs/examen și personal care nu îndeplinește condiția privind experiența profesională în domeniul postului prevăzută în mod expres ca obligatorie.

După articolul 30, a fost introdus un nou articol, articolul 301. Acesta prevede că în situația în care, în urma susținerii testului de verificare a cunoștințelor de specialitate și interviului, niciunul dintre candidați nu a obținut cel puțin nota 6,00, structurile care gestionează posturile permanente redistribuie, în mod direct, cu acordul scris al acestora, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor din același domeniu de activitate, care au obținut astfel de note, dar nu au fost selecționați în vederea încadrării posturilor pentru care au candidat și care îndeplinesc specificațiile de personal prevăzute la art. 17 alin. (2).

În situația în care nu pot fi identificați candidați eligibili, conform prevederilor menționate anterior, structurile care gestionează posturile permanente analizează posibilitatea prelungirii mandatului militarilor care încadrează posturile respective. Astfel, prelungirea mandatului este posibilă numai la solicitarea structurii care gestionează posturile permanente, cu acordul personalului în cauză și cu aprobarea ministrului apărării naționale.

Dacă prelungirea mandatelor militarilor care încadrează posturile nu este posibilă, se inițiază din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective.

Începând cu data intrării în vigoare a noului ordin, până la data de 31 decembrie 2019, se suspendă aplicarea prevederilor art. 22 din norme, în care sunt prevăzute condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații referitor la nivelul de competență lingvistică.

Pentru această perioadă, se aplică reguli temporare.

Astfel, pentru încadrarea posturilor permanente sunt declarați admis la selecția inițială și pot participa la următoarele probe din concurs/examen:  candidații cu nivel de competență lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă față de nivelul specificat în fișa postului permanent ce urmează a fi ocupat, dar nu mai mic de nivelul 2, pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare națională;  candidații cu nivel de competență lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă, pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competență lingvistică; candidații cu nivel 2 de competență lingvistică la oricare două deprinderi și nivel 2+ de competență lingvistică la celelalte două deprinderi sau superioare acestora, pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 3 de competență lingvistică;  candidații cu nivel 3 de competență lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 4 de competență lingvistică și cu nivel 2+ de competență lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 3 de competență lingvistică sau superioare acestora, pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competență lingvistică la 1-3 deprinderi și cu nivelul 3 la cealaltă/celelalte deprindere/deprinderi.

Regulile temporare prezentate nu se aplică pentru ocuparea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operații speciale.

Art. 17 alin. (2): se verifică îndeplinirea următoarelor specificații de personal: gradul militar, după caz; categoria de forțe ale armatei; arma și, după caz, specialitatea militară – numai dacă sunt prevăzute în mod expres; nivelul și domeniul studiilor prevăzute în mod expres ca obligatorii; cursurile sau specializările prevăzute în mod expres ca obligatorii;  experiența profesională în domeniul postului prevăzută în mod expres ca obligatorie; corespondența între cerințele lingvistice ale postului și profilul lingvistic standardizat deținut, precum și valabilitatea acestuia pe întreaga durată a misiunii; permisul de conducere, după caz; alte condiții obligatorii prevăzute în fișa postului.

Printre alte modificări, din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015,  articolele 33-37, referitoare la proba de interviu, au alt conținut.

Conform art. 33, interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri. Acesta se desfășoară în cadrul structurii militare în care se regăsește funcția vacantă, într-o singură sesiune, cu toți candidații.

Pentru încadrarea funcțiilor vacante de comandanți/șefi de unități/mari unități și de locțiitori ai acestora/similare, precum și a tuturor funcțiilor vacante din structurile militare care nu au în compunere microstructură de resurse umane, interviul se organizează la eșalonul superior.

Pentru încadrarea funcțiilor vacante de comandanți/șefi ai structurilor centrale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și de locțiitori ai acestora/similare, interviul se organizează la nivelul fiecărei structuri militare unde se află funcția vacantă.

De asemenea, pentru participarea la interviu a cadrelor militare aflate la misiuni temporare/permanente în afara teritoriului național, acesta poate fi organizat la distanță, în măsura în care se dispune de mijloace de comunicare audiovideo corespunzătoare.

Articolele 34 și 36 stabilesc modul cum se constituie comisiei de interviu și activitățile pe care aceasta le desfășoară, de la elaborarea tematicii și bibliografiei la întocmirea planului detaliat de desfășurare a interviului și validarea rezultatelor finale.

Întrebările concrete care se adresează candidaților se stabilesc cu cel mult o zi lucrătoare înaintea desfășurării interviului, iar cele care vizează verificarea cunoștințelor militare generale și de specialitate se formulează numai pe baza tematicii și bibliografiei publicate.

Pe timpul desfășurării interviurilor, toți candidații răspund la aceleași întrebări, astfel încât rezultatele acestora să poată fi comparate. Sistemul de punctare se stabilește de comisie, fiecare membru al acesteia urmând să acorde fiecărui candidat un punctaj de la 1 la 10. Candidații care la interviu nu au obținut cel puțin o medie de 6 puncte sunt declarați respinși.

La art. 35 se specifică în ce constă proba de interviu. Acesta este bazat pe o listă de întrebări cuprinse în fișa de interviu, care se completează de către fiecare membru al comisiei.

Prin interviu se verifică, după caz, măsura în care candidatul deține pregătirea de specialitate, aptitudinile și experiența profesională necesare încadrării funcției respective în raport cu specificul acesteia și se obțin informații suplimentare privind aspirațiile profesionale, motivațiile și alte aspecte privind situația profesională și socială ale acestuia.

Prin interviu se pot evidenția și o serie de elemente ale personalității candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea în gândire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emoțional.

În cadrul interviului se formulează întrebări ce necesită răspunsuri concrete, întrebări analitice și întrebări bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt: date despre candidat, situația sa profesională și socială și motivația care stă la baza opțiunii pentru ocuparea funcției respective, ca aspect al aspirațiilor profesionale; cunoștințe militare generale și de specialitate din domeniul de activitate al funcției vacante; imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe; capacitatea decizională; capacitatea de a lucra în echipă; rezistența la stres; alte abilități necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției pentru ocuparea căreia se organizează interviul, cu accent pe latura creativă, care ar putea îmbunătăți activitatea în domeniul respectiv.

Întrebările referitoare la cunoștințe militare generale și de specialitate din domeniul de activitate al funcției vacante reprezintă cel puțin 60% din numărul întrebărilor care se adresează unui candidat.

Comandantul structurii organizatoare a interviului ia măsuri pentru înlocuirea unui membru al comisiei dacă acesta este în stare de incompatibilitate, aflându-se în una din următoarele situații: este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cel puțin unuia dintre candidați; se află în raporturi de subordonare nemijlocită față de cel puțin unul dintre candidați; se află ori s-a aflat în ultimii 5 ani în relații patrimoniale cu oricare dintre candidați; se găsește în alte situații de conflict de interese prevăzute de lege.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu