Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.  M.138, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, a fost modificat Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.

Modificările se referă la înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere.

Se pot face propuneri pentru înaintarea în gradul următor numai pentru cadrele militare în retragere care provin din: ofițeri în activitate sau în rezervă, precum și maiștri militari și subofițeri în rezervă, care au depășit 63 de ani; ofițeri, maiștri militari și subofițeri în activitate sau în rezervă, clasați de către comisiile de expertiză medico-militară inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidență.

Potrivit noilor reglementări, un cadru militar în retragere poate beneficia de cel mult două ori de înaintarea în gradul următor, în mod excepţional.

Pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, înaintarea în grad se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar pentru generali şi amirali, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea de către acesta a colegiului ministerului.

Propunerile privind acordarea gradelor/înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se înaintează ierarhic la Direcția calitatea vieții personalului din Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, cu cel puțin 60 de zile înaintea datelor la care se fac avansările.

Astfel de propuneri pot fi făcute de: structurile din cadrul MApN sau instituţiile şi autorităţile publice care au atribuţii la mobilizare şi război; organizaţiile neguvernamentale pentru membrii proprii care au calitatea de cadre militare în retragere.

În cel mult 30 de zile, Direcția calitatea vieții personalului centralizează, analizează și promovează propunerile, pentru aprobare, prin Direcția generală management resurse umane.

Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se poate face cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, precum: 9 Mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene; 31 Mai – Ziua rezervistului militar; 25 Octombrie – Ziua Armatei României; 11 Noiembrie – Ziua Veteranilor; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.

Noile reglementări au adus modificări și la prevederile din anexa 1 la ordin, referitoare la criteriile privind analizarea situației cadrelor militare în retragere, în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor. Pentru o mai bună înțelegere, le reluăm în totalitate. Astfel, criteriile, cumulative, sunt:

 •  să aibă merite deosebite pe plan naţional sau internaţional atât pe timpul activităţii în armată, cât şi după trecerea lor în rezervă/retragere;
 •  să nu mai fi beneficiat de înaintare în grad în ultimii trei ani (doi ani, în cazul celor răniţi în acţiuni militare), iar prin noul grad să nu se depăşească, faţă de gradul funcţiei deţinute în activitate, două trepte ierarhice – pentru înaintări până la gradul de colonel/similar, inclusiv/o treaptă ierarhică – pentru înaintări vizând gradele de general/similar (fac excepţie răniţii în acţiuni militare);
 •  să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română;
 •  să nu fi fost trecuți în rezervă/retragere din motive disciplinare sau penale, prin demisie sau la cerere;
 •  ofițerii să fie absolvenți ai unor instituții militare de învățământ cu durata de cel puțin doi ani sau ai unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, iar maiștrii militari/subofițerii propuși pentru acordarea gradului de sublocotenent să fie absolvenți ai liceului, cu diplomă de bacalaureat;
 •  pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, să fi deținut, în activitate, gradul de colonel/similar și să fi îndeplinit, cel puțin trei ani (doi ani, în cazul celor răniți în acțiuni militare, precum și în cazul celor decorați cu ordine și medalii naționale sau militare, cu însemn de război), perioadă în care a fost apreciat cel puțin cu calificativul Foarte bun, o funcție de șef secție sau superioară acesteia, într-o structură centrală/structură subordonată nemijlocit ministrului apărării naționale/structură subordonată nemijlocit unei structuri centrale/stat major al categoriei de forțe/comandament de armă sau similar acestuia, funcția de comandant regiment/similar, comandant bază/similar, comandant/locțiitor/șef de stat major la structuri de nivel brigadă/similar și superioare acesteia sau, după trecerea în rezervă, funcția de director sau superioară acesteia într-o instituție a administrației publice centrale cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale ori funcția de președinte, vicepreședinte sau șef al structurii secretariat în structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război, inclusiv la nivelul filialelor județene/de sector;
 •  să atingă performanţa minimă de 80 de puncte pe Grila de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere, cu condiţia ca punctajul acordat pentru perioada cât au fost în activitate să fie de cel puţin 50 de puncte, iar cel aferent meritelor după trecerea în rezervă/retragere să însumeze cel puţin 30 de puncte.

În categoria meritelor deosebite sunt incluse:

 •  fapte şi acte exemplare în plan profesional şi social;
 •  activitate deosebită în legătură cu domeniul militar sau cultural-ştiinţific: participare la acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau la misiuni cu potenţial ridicat de risc desfăşurate pe teritoriul naţional; rănire în acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau în misiuni cu potenţial ridicat de risc desfăşurate pe teritoriul naţional; realizarea unor studii sau alte lucrări de cercetare ştiinţifică sau pedagogică, cu valoare recunoscută în domeniul militar, după trecerea în rezervă/retragere; alte activităţi de natură să contribuie la imaginea şi prestigiul armatei; deținerea Semnului onorificÎn Serviciul Patriei/similar pentru cel puțin 20 de ani de activitate și calificative de cel puțin foarte bun în ultimii cinci ani în care a avut calitatea de cadru militar în activitate;
 •  activitate deosebită în cadrul unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere sau a veteranilor de război.

Structura care inițiază propunerea de acordare a gradului/înaintare în gradul următor are obligația de a prezenta, odată cu promovarea propunerii, documente care să ateste îndeplinirea criteriilor, precum:

 •  diploma/certificatul/adeverința care atestă absolvirea studiilor – în copie certificată conform cu originalul;
 •  livretul militar, actualizat de centrul militar – în copie certificată conform cu originalul;
 •  cartea/
  buletinul de identitate – în copie certificată conform cu originalul;
 • cazierul judiciar, valabil la data pentru care se propune înaintarea în grad/acordarea gradului – în original;
 •  recomandare care să cuprindă și elementele privind meritele după trecerea în rezervă/retragere – în original;
 •  documente care să ateste, când este cazul, îndeplinirea, după trecerea în rezervă/retragere, a funcțiilor de director sau superioară acesteia într-o instituție a administrației publice centrale cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale ori funcția de președinte, vicepreședinte sau șef al structurii secretariat în structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război, inclusiv la nivelul filialelor județene/de sector – în original.

Grila de evaluare a competenței și meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuși a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere

La evaluarea meritelor pe timpul cât au fost cadre militare în activitate se au în vedere:

 • studiile militare sau civile: instituţii militare sau civile de învăţământ superior absolvite cu diplomă de licenţă (condiţie obligatorie), 18 puncte; cursuri postuniversitare cu durata de minimum 30 de zile (cu aplicabilitate în domeniul militar), două puncte pentru fiecare curs; masterat (cu aplicabilitate în domeniul militar) sau Colegiul Naţional de Apărare, patru puncte; doctorat (cu aplicabilitate în domeniul militar), șapte puncte;
 • vechimea în rândul cadrelor militare în activitate: cel puţin 15 ani în anul trecerii în rezervă/retragere, 15 puncte; pentru fiecare an în plus, 0,5 puncte;
 • stagiul în funcţii de conducere prevăzute cu cel puțin gradul de colonel, pentru trei ani consecutivi/cumulați, patru puncte; pentru fiecare an în plus, un punct;
 • stagiul în funcţii prevăzute cu gradul de general/
  similar: funcţie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar, patru puncte; funcţie prevăzută cu gradul de general-maior/similar, cinci puncte; funcţie prevăzută cu gradul de general-locotenent/similar, șase puncte;
 • calificativele obţinute în ultimii cinci ani de activitate: pentru fiecare calificativ excepţional, două puncte; pentru fiecare calificativ foarte bun, un punct;
 • participarea la acţiuni militare: acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau misiuni cu potenţial ridicat de risc, pe teritoriul naţional, cinci puncte pentru fiecare an; rănire în acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau în misiuni cu potenţial ridicat de risc, pe teritoriul naţional, 10 puncte.

Pentru evaluarea meritelor după trecerea în rezervă/retragere se au în vedere:

 • fapte şi acte exemplare în plan profesional şi social, 20 puncte;
 • activitate deosebită în legătură cu domeniul militar, 10 puncte;
 • activitate remarcabilă în cadrul autorităţii publice/organizaţiei neguvernamentale care face propunerea (după cum rezultă din recomandarea respectivei instituţii), 10 puncte;
 • activitate deosebită în conducerea centrală a unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere, 10 puncte;
 • activitate deosebită în conducerea filialei unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere, cinci puncte.

Prin mai multe e-mailuri transmise pe adresa redacției ni s-au solicitat lămuriri referitoare la drepturile de echipament ale cadrelor militare în rezervă și retragere.

Informații cu privire la acest aspect am obținut de la colonelul Nelu-Gabriel Boțog, locțiitorul șefului Direcției logistice din Statul Major al Apărării.

Se impune să facem precizarea că pentru cadrele militare în rezervă și retragere și pentru veteranii de război nu se asigură gratuit articole de echipament.

L4/14, Regulamentul de aplicare a normelor de echipare și asigurare cu echipament și materiale de resortul echipamentului pentru personalul MApN, în timp de pace, aprobat prin ordin al ministrului apărării naționale în 2018, prevede foarte clar, la art. 19:

Confecțiile/articolele de echipament necesare completării ținutei cadrelor militare în rezervă și retragere și a veteranilor de război din structurile asociative ale veteranilor de război legal constituite se asigură, contracost, la cerere, astfel: a) prin Unitatea de modele, uniforme și confecții militare subordonată Comandamentului logistic întrunit, pentru cadrele militare cu grad de general/amiral; b) prin centrele militare zonale și județene, pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care au dreptul la portul uniformei militare.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu