În Monitorul Oficial nr. 930 din 19 noiembrie a fost publicat Ordinul nr. 212 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar. La art. 4, ordinul prevede că normele vor intra în vigoare în 90 de zile de la
publicare, adică la 17 februarie 2020. La data intrării în vigoare, se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 123 din 2015. Prezentăm, în pagina de față, câteva din noile reglementări, cu mențiunea că vom reveni în cazul în care vor mai apărea alte precizări.

Locurile de muncă și activitățile ce dau dreptul personalului militar din MApN la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr. 1.294/2001. Fiind clasificată, aceasta nu este publicată în Monitorul Oficial. Denumirile locurilor de muncă, unităților, activităților și/sau ale funcțiilor care se încadrează în prevederile anexei menționate sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la noile norme metodologice, dar nici aceasta nu este publicată.

Sunt considerate ca fiind lucrate în condițiile locului de muncă, în care cei în cauză și-au desfășurat activitatea la data ivirii situațiilor respective, perioadele în care personalul militar se află în: • incapacitate temporară de muncă;            • concediu de odihnă anual; • concediu de odihnă suplimentar.

Nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condițiile locului de muncă, în care personalul militar și-a desfășurat activitatea la data ivirii respectivelor situații, perioadele: • concediu de risc maternal;
• concediu de maternitate;• concediu de acomodare; • concediu paternal; • concediu pentru creșterea copilului; • concediu pentru creșterea copilului cu handicap;  • concediu de studii;  • concediu fără plată;  • suspendarea din funcție ca urmare a cercetării și judecării în stare de arest preventiv;  • de predare a funcției după trecerea în rezervă/retragere.

Evidența perioadelor menționate se ține în fișa de evidență al cărei model este prezentat în Anexa nr. 2 la norme. Aceasta se actualizează permanent în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din MApN – RESMIL. În situația mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, fișa de evidență actualizată se tipărește, se certifică prin semnătură de șeful structurii de resurse umane prin mențiunea certific exactitatea datelor, se semnează de comandantul unității, se ia la cunoștință de persoana în cauză și se atașează la memoriul original/dosarul personal.

Locurile de muncă în care personalul militar desfășoară, permanent sau temporar, activități în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții sunt stabilite, de regulă o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1 și atunci când intervin modificări în statele de organizare și/sau în fișele posturilor, de comandantul unității, la propunerea unei comisii formate din:
♦ locțiitorul șefului/comandantului sau, după caz, directorul/directorul adjunct sau șeful de stat major pentru structurile militare unde nu este prevăzută în statul de organizare o astfel de funcție; ♦ șeful fiecărui/fiecărei modul/entități organizaționale din care fac parte locurile de muncă ce urmează a fi încadrate în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții; ♦ ofițerul cu activitatea de personal; ♦ ofițerul cu activitatea financiară; ♦ responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă; ♦ medicul unității.

Pentru perioadele în care personalul militar se poate încadra concomitent atât în condiții de muncă deosebite, cât și în condiții de muncă speciale și alte condiții se iau în calcul sporurile de vechime în serviciu cele mai avantajoase.

În Anexa nr. 3 la norme este prevăzut modelul pentru fișa în care se ține evidența perioadelor în care personalul militar lucrează în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții.

Referitor la această fișă de evidență sunt de reținut următoarele: ♦ se actualizează în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din MApN – RESMIL ori de câte ori intervin modificări asupra încadrării în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții; ♦ în situația mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, se tipărește, se certifică, se semnează de comandantul unității, se ia la cunoștință de persoana în cauză și se atașează la memoriul original/dosarul personal; ♦ se completează de fiecare unitate militară, numai pentru perioada în care personalul militar se află în evidența acesteia, la începutul și la încetarea activității în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții; ♦ se întocmește pe baza documentelor de evidență a personalului, a înscrisurilor din memoriul original/dosarul personal, a extraselor din ordinele de zi pe unitate, a fișei postului, a adeverințelor eliberate de unitățile militare, a altor documente din care rezultă locurile de muncă și activitățile care dau dreptul la încadrarea în condiții de muncă sau, după caz, a carnetului de muncă.

Adeverințele se solicită de persoanele interesate unităților militare în care au fost încadrate ori structurilor care au preluat arhivele unităților militare desființate, transformate sau redimensionate, numai pentru situațiile în care condițiile de muncă deosebite, condițiile speciale și alte condiții nu rezultă cu certitudine sau nu au fost evidențiate în memoriul original/dosarul personal.

Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a noilor norme metodologice, unitățile militare actualizează, după caz, fișele de evidență pentru întregul personal militar.

Centrele militare sau structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale eliberează, la cerere, personalului militar trecut în rezervă/retragere din structurile MApN, precum și celui transferat și trecut în rezervă/retragere de la celelalte instituții din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională ori urmașilor acestora fișele cu locurile de muncă/adeverințele privind încadrarea activităților și a locurilor de muncă în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, potrivit HG nr. 1.294/2001, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru perioadele cât au desfășurat activitatea în MApN.

În situațiile în care condițiile de muncă deosebite, condițiile speciale și alte condiții nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidențiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obținerii adeverințelor de la unitățile militare în care acestea au fost încadrate ori de la structurile care au preluat arhivele unităților militare desființate, transformate sau redimensionate.

În situațiile în care, la transferul din MApN în celelalte structuri ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului militar nu i s-a întocmit sau nu i-a fost actualizată fișa de evidență, ultima unitate militară în care acesta și-a desfășurat activitatea sau structura centrală/statul major al categoriei de forțe/comandamentul de sprijin de care a aparținut această unitate, în cazul în care a fost desființată, eliberează adeverința cu încadrarea în condiții de muncă pentru întreaga perioada desfășurată în MApN.

Încadrarea întregii perioade de muncă a personalului militar în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții se face potrivit prevederilor HG nr. 1.294/2001, cu modificările și completările ulterioare, și se consemnează în fișa de evidență. Dacă locurile de muncă respective nu se mai regăsesc în Anexa nr. 1 la HG nr. 1.294/2001, se încadrează ca locuri de muncă și activități în alte condiții, condiții speciale, respectiv condiții deosebite, în funcție de sporul de vechime care se acorda până la intrarea în vigoare a hotărârii.

Dovada încadrării în astfel de  locuri de muncă și activități se face cu documente de evidență a personalului, înscrisuri din memoriul original/dosarul personal, extrase din ordinele de zi pe unitate, fișa postului, adeverințe eliberate de unitățile militare, alte documente din care rezultă locurile de muncă și activitățile care dau dreptul la încadrarea în condiții de muncă sau, după caz, cu carnetul de muncă, potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a HG nr. 1.294/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Normele mai prevăd și altfel de situații, precum: ♦ personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituții militare de învățământ poate beneficia de condițiile de muncă stabilite de conducătorii acestor instituții, în raport cu activitățile de instruire și pregătire pentru luptă la care participă;      ♦ personalul militar care urmează cursuri sau se află la misiuni ori posturi permanente, stagii de practică/pregătire în străinătate poate beneficia de condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții, dacă desfășoară activități prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr. 1.294/2001, cu modificările și completările ulterioare; ♦ perioadele în care personalul militar este detașat la alte unități militare, instituții militare de învățământ sau în afara MApN și desfășoară activități ce se încadrează în condiții de muncă deosebite, condiții speciale și alte condiții se înscriu în fișa cu locurile de muncă de unitatea în evidența căreia se află; ♦ personalul militar detașat în afara MApN beneficiază de condiții de muncă specifice funcțiilor din care a fost detașat sau funcțiilor asimilate/similare, după caz.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu