Observatorul militar - page 1

M
odulul de
preg`tire
Platinum Lynx
al
exerci]iului
multina]ional
Black
Sea Rotational Force
14
(
BSRF 14
)
se desf`[oar`,
în perioada 5-16 mai,
în poligonul Rotunda
[i garnizoana Vatra
Dornei.
-
PLATINUM LYNX – BSRF 14
DECORATCUORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎNGRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 17 (1254) 7 – 13 MAI 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
OMUL ANULUI 2013
ÎNFOR}ELE TERESTRE
INSTRUC}IE
Sunt binecunoscute navele marinei militare române [i misiunile pe
care acestea le-au îndeplinit pe m`rile [i oceanele lumii. Pu]ini îi
cunosc, îns`, pe membrii echipajelor, care, prin munca lor de zi cu zi,
fac adev`rate minuni.
ANONIMII
DE SUCCES
AI FREGATELOR
Pagina 4
UMBRELE
R~ZBOIULUI
RECE
VIZIT~
ÎN BAZA
MESCALL
P
entru redirec]ionarea a 2% din
impozitul pe venitul datorat pentru
anul 2013, c`tre Asocia]ia CAMARAZII,
trebuie s` completa]i formularul 230 [i s`-l
depune]i la administra]ia financiar` de
care apar]ine]i, pân` la 23 mai 2014.
În situa]ia în care nu pute]i depune
personal formularul, transmite]i docu-
mentul pe adresa U.M. 02585 Bucure[ti,
strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6,
Bucure[ti, cel târziu pân` la 16 mai 2014.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 021-3195858 int. 2690/2692, STAR
9710182692/9710182690.
Pagina 17
LINIA |NT@I
LUMEA DE AZI
Pagina 8
IT
ROBO}I ÎN
COMPETI}IE
Prima edi]ie a concursului
na]ional
Robotics andAutomation
Student Design Contest
a fost
încurajatoare
,
pl`cut surprin-
z`toare
sau
complex`
, conform
aprecierilor organizatorilor, juriului
[i participan]ilor. Am v`zut 12
proiecte interesante care au
trecut de preselec]ie, majoritatea
apar]inând studen]ilor de la
Academia Tehnic` Militar` –
organizatoare a competi]iei prin
intermediul Laboratorului de
sisteme robotice [i automatiz`ri
[i a
Robotics Club
–, dar [i
colegilor lor de la Universitatea
Politehnic` Bucure[ti, Uni-
versitatea
GheorgheAsachi
din
Ia[i sau Universitatea
{tefan cel
Mare
din Suceava.
Pagina 11
Pagina 2
Pagina 7
FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT CONSTANTIN COJOCARIU
Pagina 2
GENERAL-MAIOR ING. C~T~LIN-ADRIAN MORARU, LOC}IITORUL
{EFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE (DPA):
SUMELE SUPLIMENTATE
LABUGETULMApNVORFI DESTINATE
MENTENAN}EI ECHIPAMENTELOR
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook