Observatorul militar - page 1

DECORATCUORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRADDE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 18 (1255) 14 – 20 MAI 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
15 MAI – ZIUA POLI}IEI MILITARE
Paginile 12-13
EXERCI}IUL
ISTRIA 2014
P
entru redirec]ionarea a 2% din
impozitul pe venitul datorat
pentru anul 2013, c`tre Asocia]ia
CAMARAZII, trebuie s` completa]i
formularul 230 [i s`-l depune]i la
administra]ia financiar` de care apar]ine]i,
pân` la 23 mai 2014.
În situa]ia în care nu pute]i depune
personal formularul, transmite]i docu-
mentul pe adresa U.M. 02585 Bucure[ti,
strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6,
Bucure[ti, cel târziu pân` la 16 mai 2014.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 021-3195858 int. 2690/2692,
STAR 9710182692/9710182690.
Pagina 9
Pagina 5
GENERAL DE BRIGAD~ ADRIAN TONEA, COMANDANTUL DIVIZIEI 4 INFANTERIE
GEMINA
:
TREBUIE S~ ORIENT~M OBIECTIVELE DE PERFORMAN}~
SPRE ACTIVIT~}I CARE PRODUC EFECTE {I MAI PU}IN
PE CONTABILIZAREA NUM~RULUI DE ACTIVIT~}I DESF~{URATE
FOTOREPORTAJ
Paginile 6-7
Militari din Batalionul 2 Infanterie
C`lug`reni
, din Grupul 2 EOD [i de la Baza
90 Transport Aerian au desf`[urat, miercuri,
7 mai, un exerci]iu complex, pe terenul de
instruc]ie Ghencea, din Bucure[ti.
ili i i
li
l
i
l
i
, i
l
i l
i
, i
i,
i,
i i
l ,
l
i
i
, i
i.
DIHORUL 14
FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT CRISTIAN SURUGIU
U
niunea Ziari[tilor Profesioni[ti dinRomânia (UZPR) [i-a desemnat câ[tig`torii
premiilor pentru jurnalism în cadrul unei competi]ii profesionale deschis`
membrilor Uniunii, menit` s` stimuleze crea]ia jurnalistic`. S-au prezentat în con-
curs peste 100 de articole, eseuri, c`r]i de jurnalism [i de specialitate, emisiuni de
radio [i produc]ii de televiziune realizate în anul 2013. C`pitanul Constantin Mireanu
a primit Premiul de Excelen]` în Jurnalism, la categoria „Produc]ii de televiziune”,
pentru reportajul „Sulina. Un col] de rai”.
Secretarul general al UZPR [i pre[edintele juriului, la Sec]iunea „Produc]ii de
televiziune”, Benone Neagoe, a declarat pentru „Observatorul militar”:
Este povestea
unui paznic de far care-[i tr`ie[te via]a, clip` de clip`, în cadrul natural al Deltei. Un
film calm, în care se merge încet [i se vorbe[te pe îndelete. Realizatorul lui, Constantin
Mireanu, membru activ în Departamentul militar al UZPR, nu istorise[te fapte
extraordinare, nu inventeaz` situa]ii-limit`, nu se bazeaz` pe excep]ii, ci ne duce într-o
lume aflat` în mi[care, rupt` din via]`, plin` de credibilitate omeneasc`. Filmate din
unghiuri diferite [i surprinz`toare, imaginile operatorului Marius Gheorghe, montate
cu iscusin]` de {tefan Bratosin, te înv`luie într-o aureol` de poezie [i mister, iscodind
st`ruitor un anumit detaliu sau dezv`luind memorabil farmecul Deltei. Felicit`ri
realizatorilor!
Premiile vor fi decernate vineri, 16 mai, ora 11.00, într-un cadru festiv, asigurat de
Biblioteca jude]ean` „Dinicu Golescu” din Pite[ti, str. Victoriei nr. 18.
PREMIU DE EXCELEN}~ AL UZPR
PENTRU REPORTAJUL
„SULINA. UN COL} DE RAI”
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook