Observatorul militar - page 15

15
LUMEA DE AZI
Nr. 29 (30 iulie – 5 august 2014)
/
OBSERVATORULMILITAR
Observatorulmilitar
Pagina „Lumea de azi” utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres`
[i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.
PAGIN~REALIZAT~DESILVIAMIRCEA
CENTRU NATO ANTIPROPAGAND~
Ministrul ap`r`rii dinLetoniaa informat, la începutul lunii iulie, c` laRigasevadeschideuncentru
strategicdecomunicare,sus]inutdeNATO,încontextulexisten]eiunortemeric`Moscovainfluen]eaz`
numeroasa minoritate etnic` rus` din ]ar` în leg`tur` cu criza ucrainean`, potrivit
AFP
.
Centrul seva concentrape furnizareaunor sursede informare
alternativelaretoricaoficial`rus`înleg`tur`cusitua]iadinUcraina
[i va fi acreditat de Alian]a Nord-Atlantic` pân` la sfâr[itul acestei
veri, conform celor declarate de ministrul leton al ap`r`rii.
Exist` un nivel ridicat de îngrijorare în toate cele trei state
baltice în leg`tur` cu o campanie de propagand` sus]inut` de
Rusia pentru a câ[tiga min]ile [i inimile etnicilor ru[i din aceste
state care reprezint` cam un sfert, atât din popula]ia Letoniei, cât
[i a Estoniei. În acest context, primul-ministru leton, Laimdota
Straujuma (foto), a confirmat faptul c` Rusia desf`[oar` un r`zboi
informa]ional în aceast` ]ar`.
PREG~TIREA FIZIC~ A MILITARILOR BRITANICI
Armata britanic` are reputa]ia unei for]e eficiente [i performante, dar ultimele date publicate
sugereaz` c` militarii nu se mai încadreaz` în anumi]i parametri, potrivit unei [tiri
AFP
. Conform
datelor Ministerului Ap`r`rii din Marea Britanie, peste 32.000 de militari britanici nu au reu[it s`
treac` testele de preg`tire fizic` în ultimii trei ani, iar peste 22.000 dintre ei au fost diagnostica]i cu
diverse probleme de s`n`tate.
To]i militarii britanici trebuie s`
parcurg` teste de preg`tire fizic` de dou`
ori pe an, iar cei carenu trec testele trebuie
s` le reia în decurs de [apte zile. Ratarea
acestor teste în mod repetat duce la
scoaterea respectivilor militari din sistem.
Pentru militarii b`rba]i de sub 29 de
ani testele presupun efectuarea a 44 de
flot`ri în interval de dou` minute, urmate
de 50 de genuflexiuni în alte dou` minute
[i alergarea pe distan]a de aproximativ 2,4 kilometri sub baremul de 10,5 minute. Militarii de sex
feminin trebuie s` fac` 21 de flot`ri, 50 de genuflexiuni [i s` alerge aceia[i distan]` sub un baremde
13minute.Mai exist` [i alte bareme adaptate în func]ie de vârstamilitarilor. Potrivit datelor ob]inute
de publica]ia
Sunday Times
, 29.600 demilitari b`rba]i [i 2.819 femei nu au reu[it s` treac` testele de
preg`tire fizic` între aprilie 2011 [i martie 2014.
Ministerul britanic al Ap`r`rii precizeaz` într-un comunicat c` aceste cifre reprezint` 11% dintre
militarii activi afla]i în serviciu în intervalul respectiv de timp [i c` mul]i dintre cei care nu au trecut
ini]ial testele le-au luat ulterior. Afec]iunile medicale descoperite la cei 22.000 de militari vizeaz`
diabetul tip 2, tensiune arterial` ridicat` [i boli de inim` determinate de faptul c` au ie[it din form`.
Sunday Times
a publicat unarticol intitulat
Prea gra[i pentru a lupta
, încareunofi]er superior d` vina
pentru aceast` situa]ie pe alimenta]ia haotic` a militarilor. El spune c` militarii au la dispozi]ie o
alimenta]ie s`n`toas` pe baz` de salate cu aport redus de calorii, dar [i alimentemai pu]in s`n`toase
pe care, din p`cate, le prefer`.
FOR}ELE ARMATE CHINEZE
Centrul pentru studii strategice [i interna]ionale
(Center for Strategic and International Studies
– CSIS)
a dat publicit`]ii recent un studiu privind for]ele armate chineze denumit
Chinese Military
Modernization and Force Development: Chinese and Outside Perspectives.
Scopul acestui raport este acela de a
furniza un cadru de discu]ie privind
evolu]iile organismului militar chinez.
Materialele folosite la elaborarea docu-
mentului s-au bazat pe analize oficiale ale
autorit`]ilor chineze, americane sau alte
surseasiatice,precum[ipelucr`rialemai
multor anali[ti independen]i [i baze de
date dezvoltate de Institutul Interna]ional
de Studii Strategice (IISS – International
InstituteforStrategicStudies)[idegrupul
Jane’s
, într-un efort de a compara diverse
puncte de vedere privind strategia [i dezvoltarea militar` chinez`.
Analiza se concentreaz` pe schimb`rile care au loc la nivelul for]elor armate chineze, precum[i
asupra tendin]elor acestor transform`ri înc` din anul 1985. Pe baza datelor avute la dispozi]ie,
raportul arat` c`, pe de o parte armata chinez` [i-a redus constant efectivele începând cu anii ’80,
dar pe de alt` parte a renun]at la echipamentele vechi înlocuindu-le cu unele noi, ceea ce a dus la
sporirea eficien]ei generale a for]elor, în special în contextul strategiei militare de r`zboi local în
condi]iile informatiz`rii. Analizate în acest context, eforturile demodernizare aupermis schimb`ri la
nivelul opera]ional [i tactic, precum[i în privin]a structurii de for]e [i a sistemelor de armamente ale
armatei chineze.
LABORATORUL DE BUZUNAR
Cândne îmboln`vim,medicul nepoate luamostrede sânge
pe care le trimite apoi la laborator [i a[teapt` rezultatele. În
viitorul apropiat, medicii ar putea s` efectueze aceste teste de
sânge aproape instantaneu cu ajutorul unei buc`]i de plastic de
m`rimea unui card bancar.
Asemenea laboratoarepeuncip (
LOC, lab-on-a-chip
) nuvor
fi numai rapide, cu rezultatele ob]inute în câteva minute, ci [i
ieftine [i portabile. Acestea vor putea fi utilizate la distan]e mari
fa]` de cel mai apropiat centru medical pentru teste diverse,
cum sunt cele pentru HIV sau diabet. În prezent, aceste laboratoare pot efectua numai un test sau
dou` din cauza faptului c` cipurile sunt construitemanual. Atunci când
LOC
vor fi f`cute cu ajutorul
computerelor, ele vor putea face zeci de teste dintr-o singur` pic`tur` de sânge.
PROIECTE
ALE BUNDESWEHR-ULUI
CONSIDERA}II PRIVIND FOR}ELE
EUROPENE DE BLINDATE
M
inistrul german al Ap`r`rii, Ursula von der Leyen, se str`duie[te
s` fac` via]a în armat` mai atractiv`, potrivit unui articol
publicat în presa local`.
Programul avut în vedere pentru acest scop
presupune investirea a 100 demilioane de euro
în urm`torii cinci ani în îmbun`t`]irea
condi]iilor de munc` [i a imaginii publice a
armatei. Banii ar urma s` fie aloca]i din buge-
tul existent al Ministerului german al Ap`r`rii.
Potrivit calendarului oficial, majoritatea
m`surilor planificate ar trebui implementate
pân` la finele anului 2015. Agenda schimb`rilor
este dominat` de noi modele de utilizare a
timpului de lucru, mai pu]ine reloc`ri ale
militarilor [i o mai bun` planificare a carierei.
În medie, aproximativ 60.000 de tineri [i tinere
ar trebui s` aplice pentru o slujb` în armat`,
a
spusministrul german, referindu-se la num`rul
de candida]i necesar anual dup` suspendarea
serviciului militar obligatoriu, în anul 2011.
Pentru a echilibra balan]a între familie [i
carier`, ministrul dore[te s` flexibilizeze
reglement`rile privind îngrijirea copiilor. Astfel,
se au în vedere introducerea unui program de
lucru maleabil, chiar a unui program de lucru
part-time [i mai multe locuri de munc` în
domeniul IT pentru a spori atractivitatea unei
cariere în armat`. Pe durata misiunilor,
Bundeswehrul inten]ioneaz` s` ofere gratis un
num`r nelimitat de minute de convorbire
telefonic` saudeconexiune la internet, începând
cu anul 2015. În plus, Von der Leyen dore[te s`
L
a începutul lunii trecute,
Lexington Institute
a publicat o analiz`
asupra for]elor conven]ionale din Europa cu accent pe for]ele
de tancuri.
Recentele ac]iuni ale armatei ruse [i în
special masarea unor for]emasive de blindate la
grani]a cu Ucraina au obligat oficialii din
domeniul ap`r`rii din Europa [i Statele Unite s`
fac` o evaluare a echilibrului de for]emilitare de
pe continent. În timp ce marea parte a dezba-
terii publice pe tema schimb`rii echilibrului de
for]e întreEst [i Vest s-a concentrat asupra redu-
cerii arsenalelor nucleare, celemai semnificative
reduceri lanivelul armatelor auavut loc înrândul
for]elor conven]ionale.
Din perspectiva for]elor de blindate, la finele
R`zboiului ReceRusia avea îndotareaproximativ
60.000 de tancuri, majoritatea fiind dislocate în
Europa de Est [i în anumite loca]ii din Vest. De
cealalt`partea liniei careadivizatEuropa,NATO
avea aproximativ 30.000 de asemenea ma[ini de
lupt`, de[i o parte semnificativ` dintre ele erau
dislocate în sudul continentului [i în Turcia.
Germania dispunea singur` de 3.000 de tancuri,
iar Marea Britanie avea circa 600 în ceea ce
numea
British Army of the Rhine (BAOR)
.
Angajamentele americane fa]` de NATO
includeau[idou`structurideblindatecareaveau
câteva mii de tancuri.
Autorii analizei apreciaz` c`, ast`zi, armatele
din Europa sunt doar o umbr` a celor din timpul
înfiin]eze un serviciu intern de consultan]` care
s` ajute solda]ii angaja]i pe baz` de contract [i
voluntarii s` se orienteze pentru o carier` în
armat`. De asemenea, îmbun`t`]irea dot`rilor
din unit`]ile militare vizeaz`, începând cu anul
2015, introducerea televizoarelor, frigiderelor [i
accesului gratuit la internet.
Tot din anul 2015, se va organiza anual Ziua
Bundeswhrului pentru a îmbun`t`]i imaginea
public` a armatei.
Din moment ce cerem foarte
mult de lamilitarii no[tri, este firesc s` le [i oferim
foarte mult
, a spus ministrul. Guvernul german
are în vedere [i o modificare a legisla]iei în
domeniul pensiilor militare [i a pl`]ii militarilor
activi.
R`zboiului Rece. |n prezent, Rusia are ast`zi la
dispozi]ieaproximativ3.000detancuri[ialte18.000
înrezerv`.Germaniamaiaredoar10%dinnum`rul
de blindate grele din perioada R`zboiului Rece.
Prezen]acombatant`aSUAînEuropaafostredus`
ladou`brig`ziu[oarecare,practic,nuauîndotare
tancuri, Marea Britanie mai are aproximativ 200
în total, iar num`rul celor dislocatepe continent va
sc`dea la zero odat` cu repatrierea militarilor
BAOR
în2015. AltestatemembrealeNATO, cum
ar fi Belgia, Olanda [i Danemarca au renun]at de
tot la for]ele de tancuri.
Cele mai importante for]e de blindate ale
NATOsuntînprezentînstatelefostemembreale
Tratatului de la Var[ovia. Spre exemplificare,
Polonia are de trei ori mai multe tancuri decât
Germania. În ciuda reducerilor bugetare
drastice, Rusia a reu[it într-o oarecare m`sur` s`
î[i restructureze [i s`-[i modernizeze for]ele
terestre. Aproape toate tancurile ruse[ti sunt de
tip T-72 sau T-80.
F`r`discu]ie,dinpunctuldevederealcalit`]ii,
NATO este în avantaj fa]` de for]ele ruse.
Tancurile americane
Abrams
M-1, cele britanice
Challenger
sau cele germane
Leopard
sunt supe-
rioare celor ruse[ti. Problema este c` cea mai
mare parte a lor nu este în Europa. Nu exist` un
simbolmai semnificatival demili-
tariz`rii Europei decât reducerea
for]elor sale de blindate. Având
în vedere istoria zbuciumat` a
acestui continent, reducerea
aceasta a p`rut o idee bun`.
Totu[i, în condi]iile în care Rusia
î[i reia comportamentul specific
vremurilor trecute, echilibrul
vechilor for]e de pe continent a
devenit din nou important. Este
posibil, în opinia anali[tilor, ca
Occidentul s` regrete dezafec-
tarea celei mai capabile dintre
for]ele sale conven]ionale.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook