Observatorul militar - page 1

PREMIUL
DECORATCU ORDINUL „MERITULCULTURAL” ÎN GRADDE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 44 (1281) 12 – 18 NOIEMBRIE 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
FOTOREPORTAJ
12 NOIEMBRIE – ZIUA CERCETA{ILOR MILITARI
Paginile 4-5
|NZESTRARE
2015, UN AN
MAI BUN
PENTRU
ACHIZI}II
Pagina 9
SALVE SILVANE
Pagina 10
FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT EUGEN MIHAI
GENERAL-LOCOTENENT {TEFAN D~NIL~,
{EFUL STATULUI MAJOR GENERAL:
VA TREBUI S~ CONSOLID~M
AP~RAREA STATULUI ROMÂN,
ÎMPREUN~ CU ALIAN}A
NORD-ATLANTIC~, PENTRU A FACE
FA}~ ORIC~RUI TIP DE AGRESIUNE
T
rustul de Pres` al MApN v` propune,
prin eforturile conjugate ale unei
inventive echipe de cinea[ti militari, o nou`
produc]ie cinematografic` de scurt metraj,
intitulat` „Premiul”, circumscris` evenimen-
telor caremarcheaz` celebrarea, pentru prima
oar` în România, la 11 noiembrie, a Zilei
Veteranilor din teatrele de opera]ii.
Povestea emo]ionant`, cu un puternic
caracter de universalitate, care al`tur`, într-o
împrejurare nea[teptat`, un p`rinte, ofi]er [i
combatant r`nit într-un teatru de opera]ii,
propriului copil, în [coala în care acesta înva]`,
a prins contur în mintea scenaristului [i
regizorului acestei pelicule, c`pitanul
Constantin Mireanu. El a fost ajutat în
realizarea filmului de o echip` de profesioni[ti
ai camerei de filmat [i programelor de editare
video – c`pitan Marius Gheorghe, director
de imagine, George Motoac`, Ion Chi]a,
Dumitru Toma, Marius Vl`du]u, imagine, [i
maistru militar principal {tefan Bratosin,
montaj [i mixaj sunet – care a reu[it s` aduc`
în aten]ia publicului un scurtmetraj tulbur`tor,
de cea mai bun` calitate.
Premiera filmului realizat de Trustul de
Pres` al MApN va avea loc joi, 13 noiembrie,
la ora 14.30, în Aula Universit`]ii Na]ionale de
Ap`rare „Carol I”.
ZIUA VETERANILOR
Pagina 7
INSTRUC}IE
PARTENERIAT
F~R~ FRONTIERE
Paginile 12-13
12 NOIEMBRIE, ZIUA STATULUI MAJOR GENERAL
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook