Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.171/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2016, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie.

Modificări

Potrivit noilor reglementări, școlile militare de maiștri militari și subofițeri, școli postliceale cu personalitate juridică, se subordonează nemijlocit statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamentelor din care fac parte. Cifrele anuale de școlarizare sunt stabilite de Direcția generală management resurse umane și aprobate de Ministerul Educației Naționale, la propunerea ministrul apărării naționale.

Calificările profesionale care urmează a fi autorizate/acreditate, corespondente armelor/serviciilor/specialităților militare, se stabilesc de Statul Major al Apărării, la inițiativa unităților de învățământ postliceal militar, cu avizul Direcției generale management resurse umane și cu aprobarea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamentelor din care acestea fac parte.

În situații deosebite, comandanții școlilor militare de maiștri militari și subofițeri pot solicita suspendarea cursurilor pe o perioadă determinată, cu aprobarea eșalonului ierarhic superior și informarea inspectoratului școlar județean. În astfel de cazuri, parcurgerea integrală a planurilor-cadru de învățământ și programelor analitice se face până la finalul semestrului/anului școlar.

Structura instrucție și educație din școala militară coordonează toate grupele de cursanți de la programele de formare continuă. Activitățile de învățământ se planifică pentru un ritm mediu de 30 de ore pe săptămână, cu posibilitatea măririi acestuia până la 35 de ore pe săptămână, în situațiile când este necesară recuperarea unor ore de curs.

Pe timpul desfășurării modulelor de pregătire militară generală, metodică și tactică, pentru formarea deprinderilor de comandă, exercițiilor, tragerilor în poligoane, al taberelor de instruire și evaluărilor periodice/examenelor de absolvire/certificare a calificării se pot planifica minimum opt ore de activități de instruire/învățământ pe zi.

Personalul școlilor militare de maiștri militari și subofițeri este constituit din personal didactic și personal nedidactic. Instructorii militari au drepturile și obligațiile ce decurg din lege, din calitatea de cadru militar în activitate și din instrucțiunile specifice MApN privind corpul instructorilor militari.

În școlile militare se constituie:

• consiliul de administrație;

• consiliul profesoral;

• consiliul clasei;

• consiliul școlar al elevilor.

Elevii și cursanții care au lipsit motivat de la verificări sau examene le pot susține ulterior, după prezentarea la cursuri sau până la începerea sesiunii examenelor de absolvire/certificare a calificării.

Absențele datorate îmbolnăvirilor elevilor sau altor cazuri de forță majoră, precum și permisiilor/învoirilor acordate în situațiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară în unitate, dovedite cu documente legale, se motivează.

Exmatricularea elevilor se aplică pentru abateri deosebit de grave și în situații când:

• au absentat 20% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 30% din numărul de ore prevăzut într-un an școlar;

• au fost declarați restanțieri la mai mult de două discipline și nu au promovat examenele de restanță, fiind declarați repetenți;

• obțin la purtare medii semestriale sub 8.00.

Exmatricularea se consemnează în registrul de procese-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, în ordinul de zi pe unitate, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol și se raportează, ierarhic, șefului categoriei de forțe/comandantului comandamentului care are în subordine școala și șefului Direcției generale management resurse umane.

Articole noi

A fost introdusă o nouă reglementare, art. 151, prin care se interzice fracționarea formațiunilor de studiu în scopul măririi nejustificate a normei didactice. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2016 prevede, la art. 15, că formațiunile de studiu sunt:

• clasa, care reprezintă formațiunea de bază pentru planificarea, organizarea și desfășurarea învățământului pentru elevii înmatriculați la programele de studii postliceale;

• grupa de cursanți, care reprezintă formațiunea de bază pentru planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii pentru cursanții înmatriculați la programele de formare continuă.

Clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30. Grupa de cursanți la programele de formare continuă cuprinde în medie 15 cursanți, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 25.

Ordinul ministrului apărării națio-nale nr. M.171/2019 completează vechile prevederi cu art. 171, conform căruia, grupa de cursanți pentru cursurile de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă poate avea un efectiv de minimum trei cursanți, cu aprobarea șefului statului major al categoriei de forțe/comandantului comandamentului care are în subordine școala. La constituirea grupelor se pot avea în vedere și alte criterii, proprii unității de învățământ postliceal militar, cuprinse în regulamentul propriu de organizare și funcționare, care să reducă fracționarea colectivelor de cursanți.

Alte două articole introduse prin noul ordin, 401 și 402, se referă la consiliul clasei și consiliul școlar al elevilor, astfel:

• consiliul clasei se constituie și funcționează potrivit prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare;

• consiliul școlar al elevilor se constituie și funcționează potrivit prevederilor Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016.

Noile prevederi, prevăzute în Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.171/2019, se aplică începând cu anul de învățământ 2019-2020.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu