În Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie a fost publicat Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.6/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane. Au fost modificate și completate prevederi din: Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, Normele privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2019 și din Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015.

Din normele aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, a fost modificat art. 2, în care se precizează ce se înțelege prin promovarea în funcție, astfel: ♦ eliberarea cadrelor militare din funcțiile deținute și numirea în funcții de execuție sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcțiilor din care au fost eliberate; ♦ eliberarea cadrelor militare din funcțiile în care sunt încadrate și numirea în funcții cu coeficienți superiori sau situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleași grade; ♦ eliberarea cadrelor militare din funcții cu atribuții de execuție și numirea în funcții cu atribuții de comandă/conducere.

În cadrul unui alineat nou, se prevede că, în comisiile de selecție, se analizează, ierarhizează și selecționează inclusiv cadrele militare care optează să fie numite în funcții vacante, publicate în vederea încadrării, echivalente sau inferioare celor deținute din punctul de vedere al gradului, coeficienților și al nivelului ierarhic. Rămâne valabilă dispoziția conform căreia, în sensul normelor, noțiunea de funcții este aceeași cu cea de post.

S-au făcut modificări și la art. 4, în care sunt stabilite competențele celor 18 comisii de selecție.

De asemenea, au fost introduse două articole referitoare la cadrele militare aflate în misiuni în străinătate. Conform noilor prevederi, cadrele militare detașate la misiuni temporare în afara teritoriului național pot participa la selecție în condiții similare cu cele aflate în țară.

Cadrele militare care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcții corespunzătoare pregătirii profesionale și experienței dobândite pe timpul executării misiunii, la propunerea șefilor structurilor centrale care gestionează posturile permanente în străinătate, cu respectarea următorului algoritm: ♦ identificarea funcțiilor vacante corespunzătoare; ♦ solicitarea opțiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcțiile respective; ♦ emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcții.

Numirea în funcții a cadrele militare care încheie misiunile permanente în străinătate se face cu respectarea prevederilor art. 751 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, care dispune că selecționarea cadrelor militare pentru numirea în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au se face de către comisiile de selecție constituite în acest scop, iar în situații care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în funcții similare celor deținute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării naționale.

În situația în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiași funcții, selecția se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 în care sunt prevăzute activitățile ce se desfășoară în procedura de urgență.

Modificările Normelor privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2019, aduc precizări în ceea ce privește contractele celor care sunt școlarizați pentru nevoile MApN la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Persoanele în cauză încheie cu MApN, reprezentat de șeful Direcției generale management resurse umane, contracte prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcție. Asemenea contracte se încheie astfel: ♦ promoția 2017-2021, în termen de 3 zile lucrătoare de la data repartiției în funcții; ♦ promoția 2019-2023, până la data de 1 martie 2020.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu