Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.169 din 24 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 843 din 3 octombrie 2018, a fost modificat art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de către cadrele militare din MApN a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.111/2011.

Conform noilor reglementări, stabilirea răspunderii materiale în sarcina persoanelor obligate la restituirea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării se efectuează prin grija comandanţilor/şefilor structurilor militare în care acestea sunt încadrate la data încetării raporturilor de serviciu, utilizând cuantumul cheltuielilor publicat în Buletinul Informativ al Armatei, potrivit prevederilor art. 2, actualizat la data încetării raporturilor de serviciu cu indicele total al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Precizăm faptul că în normele aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.111/2011, la art. 1 alin. (2) nu se prevedea actualizarea cuantumului cheltuielilor publicat în Buletinul Informativ al Armatei la data încetării raporturilor de serviciu cu indicele total al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

În Monitorul Oficial nr. 832 din 28 septembrie 2018  a fost publicat Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.161 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale MApN.

Deși despre prevederile ordinului am scris în numărul 29 al Observatorului militar, reluăm câteva din acestea, mai ales că, de la forma de proiect, au intervenit câteva modificări.

Ordinul a fost emis pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 63 alin.(3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea MApN, republicată cu modificările și completările ulterioare în Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017. Conform acestui articol, MApN poate pune la dispoziție sau, după caz, poate asigura asociațiilor şi fundațiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale ministerului, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului, următoarele:

 fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării activităților acestora, a celor determinate de relațiile cu organizațiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi pentru plata cotizațiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociațiile şi fundațiile în cauză sunt afiliate;  spații necesare pentru consfătuiri şi activități de promovare a imaginii, tradițiilor şi valorilor istorice ale Armatei României, cu titlu gratuit;  suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziție.

Pentru anul 2019, solicitările de fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării activităţilor asociaţiilor, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile în cauză sunt afiliate, cele pentru suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie, precum şi fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor auto în ţară se transmit până la data de 31.10.2018.

Fondurile financiare pe care MApN le poate pune la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor nu pot fi mai mari de 200.000 de lei pe exerciţiu financiar pentru fiecare asociaţie/fundaţie solicitantă. Acestea sunt aprobate anual de ministrul apărării naţionale prin buget, în funcţie de nevoile reale şi alocaţia bugetară din exerciţiul bugetar al anului pentru care se face solicitarea.

Fondurile asigurate de la bugetul MApN care au ca destinaţie suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea ministerului, puse gratuit la dispoziţie, se alocă de către unităţile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spaţiile şi a suprafeţei acestora.

Pentru sediile asociaţiilor şi fundaţiilor puse gratuit la dispoziţie aflate în imobile care nu sunt în administrarea MApN, costurile pentru utilităţi se asigură de către Direcţia generală financiar-contabilă, pe baza documentelor, în original, emise de structura care le gestionează/administrează.

Natura şi numărul mijloacelor de transport auto puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor se stabilesc potrivit actelor normative specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea MApN. Mijloacele de transport auto se pun la dispoziţie, conform procedurilor interne, cu conducător auto, care se nominalizează în ordinul de zi pe unitate şi beneficiază de toate drepturile aferente prevăzute de lege, asigurate de unitatea militară în care este încadrat.

Punerea la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor a spaţiilor necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României se face de către unităţile militare care gestionează spaţiile, în conformitate cu proce-durile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociaţii şi fundaţii, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.

Pot beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 au reprezentare la nivel naţional;  au desfăşurat activităţi semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale MApN;  prezintă activităţile pentru care solicită fonduri, spaţii sau mijloace de transport auto în ţară. Sunt considerate cu reprezentare la nivel naţional asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:   au un număr de cel puţin 500 de membri;  au înfiinţate filiale/sucursale în cel puţin 1/3 din judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti sau au membri în cel puţin 1/3 din judeţele ţării;  desfăşoară periodic activităţi semnificative în colaborare cu MApN sau în beneficiul structurilor militare şi al personalului în activitate/în rezervă sau al veteranilor.

În situaţia în care solicitările depăşesc fondurile alocate, comisia stabilită la nivelul MApN hotărăște structurile asociative şi fundaţiile care pot beneficia de prevederile ordinului, pe baza punctajului obţinut în urma analizării unor criterii suplimentare, precum:

 numărul activităţilor desfăşurate de asociaţie/fundaţie în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale MApN – se acordă un punct pentru fiecare activitate desfăşurată;

 importanţa activităţilor pentru instituţia militară şi/sau pentru personalul acesteia – punctaj: foarte importantă – 3 puncte/activitate; importantă – 2 puncte/activitate; mai puţin importantă – un punct/activitate;

 amploarea activităţilor desfăşurate (nivel internaţional/naţional/regional/local) – punctaj: activităţi la nivel naţional/internaţional – 3 puncte/activitate; activităţi la nivel regional – 2 puncte/activitate; activităţi la nivel local – un punct/activitate;

 numărul persoanelor participante la activităţi – punctaj: peste 200 persoane – 3 puncte/activitate; între 100-200 persoane – 2 puncte/activitate; până la 100 persoane – un punct/activitate;

 modul în care a fost promovată imaginea instituţiei militare/militarilor români în mass-media centrală sau locală sau prin alte mijloace de comunicare – punctaj: promovare la nivel naţional/internaţional – 3 puncte/activitate; promovare la nivel regional – 2 puncte/activitate; promovare la nivel local – un  punct/activitate;

 tipul activităţii desfăşurate  – punctaj: în scopuri caritabile, spectacole, manifestări sportive – 3 puncte/activitate; întâlniri de lucru cu conducerea MApN şi alte instituţii de stat sau cu personalul militar şi civil din MApN – 2 puncte/activitate; activităţi literar-publicistice şi de creaţie, simpozioane – un punct/activitate.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu