În  Monitorul Oficial nr. 987 din 9 decembrie, au fost publicate trei ordine ale ministrului apărării naționale: M.217, M.221 şi M.223. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217 au fost aprobate condițiile și criteriile de recrutare a candidaților la profesia militară şi Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile MApN. La data intrării în vigoare a noilor reglementări au fost abrogate unele din prevederile instrucţiunilor aprobate prin ordinele ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, M.39/2010 şi M.105/2002. M.223 stabileşte modul cum se face selecţia personalului ce urmează a fi detașat să execute misiuni în străinătate pentru îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de ofițeri de legătură și reprezentare, de tip Foreign Liason Officer/FLO și Course Liason Officer/CLO, participarea la activități de instruire și alte activități incluse în contractele de stat de tip Scrisoare de ofertă și acceptare – Letter of Offer and Acceptance/LOA și în amendamentele acestora. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.221 a fost abrogat Ordinul ministrului apărării nr. M.78/2007 privind organizarea și funcționarea structurilor cu capabilități de răspuns la incidente de securitate în sistemele informatice și de comunicații aparținând MApN.În paginile de față prezentăm câteva dispoziții din reglementările aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217.Anul de recrutare și selecție a candidaților la profesia militară începe la 1 octombrie și se termină la data de 30 septembrie a anului următor.

Condiții și criterii generale de recrutare

 Candidații care optează pentru a deveni cadre militare, soldați/gradați profesioniști în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească următoarele condiții și criterii generale de recrutare: ♦ să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin șase luni, la data începerii anului de învățământ/cursului/programului de formare; ♦ să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;♦ să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau în programul de formare/instruire va renunța la această calitate; ♦ să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare; ♦ să nu aparțină unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; ♦ să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunța la această calitate; ♦ să fie declarat Apt la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecție și orientare sau colegiile naționale militare; ♦ să fie declarat Apt în urma examinării medicale efectuate la unitățile sanitare din cadrul MApN; ♦ pentru candidate – să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate/maternitate;♦ să își exprime acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Criterii specifice de recrutare

 Candidații la programele de studii universitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate: • să aibă vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviație-naviganți – împliniți în anul organizării concursului de admitere;• să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;• să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate prin programe de studii postliceale militare, candidații trebuie: ♦ să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere; ♦ să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; ♦ să posede permis de conducere auto valabil, categoria B și C, eliberat de către autoritățile române – candidații pentru subofițeri în armele auto, geniu și tancuri.

Candidații la cursurile de formare: ♦ a ofițerilor în activitate: ♦ să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniți, la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului de formare; ♦ să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, cu specializarea/programul de studii corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; ♦ să dețină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislația aplicabilă, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare; ♦ să aibă cel puțin trei ani de vechime în serviciu ca maiștri militari/subofițeri sau soldați/gradați profesioniști, în activitate, calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire, și până la data începerii cursului de formare a ofițerilor în activitate și să fi fost apreciați prin ultimele trei documentele de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin „Foarte bun” – candidații care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul MApN; ♦ să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul studiilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare – candidații care provin din rândul personalului celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile; ♦ a maiștrilor militari/subofițerilor în activitate: ♦ să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniți, la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului de formare; ♦ să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;♦ să fie absolvenți ai unei unități de învățământ postliceal acreditate, cu certificat de calificare profesională, cu studii și specializări corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; ♦ să dețină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislația aplicabilă, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare; ♦ să aibă cel puțin trei ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin „Foarte bun” – candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate; ♦ să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul studiilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare – candidații care provin din rândul personalului celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

Pentru serviciul muzici militare, candidații trebuie să fie absolvenți cel puțin ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar pentru serviciul medical trebuie să fie absolvenți ai învățământului postliceal sau universitar cu licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ.

Criterii specifice de recrutare a candidaților la admiterea în unitățile de învățământ liceal militar: ♦ să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere; ♦ să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.

Pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști, criteriile specifice de recrutare a candidaților sunt următoarele: ♦ să aibă vârsta între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 50 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire; ♦ să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;♦ să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C, eliberat de către autoritățile române – candidații care optează pentru arma auto și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma geniu; ♦ să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunță la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist/voluntar/rezervist voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puțin un an de studii în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ militar; ♦ să fie absolvenți ai învăță-mântului postliceal sau universitar cu licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ – candidații care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma aviație, specialitatea militară însoțitor de bord-paramedic.

În funcție de necesarul de încadrare al MApN, pentru anumite arme sau servicii și specialități militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști pot fi completate cu criterii suplimentare, la inițiativa sau cu avizul Direcției generale management resurse umane și al Statului Major al Apărării.

Soldații și gradații profesioniști din cadrul MApN care optează să participe la concursul de admitere la studii/cursuri de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate solicită comandantului/șefului unității militare în care sunt încadrați, prin raport personal, eliberarea adeverinței necesare la dosarul de candidat.

Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităților de învățământ liceal militar se execută de birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București.

Etapele procesului de recrutare: ♦ prezentarea ofertei educaționale/profesionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar; ♦ completarea fișei de contact de către recrutor; ♦ contactarea candidaților aflați în evidența biroului informare-recrutare; ♦ înscrierea candidaților care solicită participarea la procesul de recrutare, în termenele stabilite prin graficele elaborate pentru fiecare categorie de personal/instituție de învățământ în parte; ♦ punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile și consilierea acestuia, ori de câte ori solicită acest lucru; ♦ programarea candidatului pentru susținerea selecției în cadrul centrului zonal de selecție și orientare, precum și informarea acestuia privind desfășurarea activităților la care urmează să participe; ♦ înștiințarea candidatului declarat Admis la selecția desfășurată în cadrul centrului zonal de selecție și orientare și consilierea acestuia de către personalul recrutor privind modalitatea de efectuare a examinării medicale; ♦ programarea candidatului declarat Apt la examinarea medicală, care urmează să susțină examinarea/evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale; ♦ completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestora; ♦ completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și existenței tuturor documentelor în dosarul de candidat; ♦ informarea candidatului privind graficul-calendar al concursurilor de admitere pentru toate opțiunile și modul în care se poate face reorientarea pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere/repartizare; ♦ luarea deciziei de către recrutor și consemnarea în fișa de contact.

Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ține legătura cu acesta și îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare și selecție.

Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde trei etape:
♦ evaluarea psihologică; ♦ evaluarea nivelului capacității motrice; ♦ interviul de evaluare finală.

Structuri în care se desfășoară selecția candidaților: ♦ centrele zonale de selecție și orientare, pentru candidații la învățământul liceal militar, învățământul postliceal militar pentru formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor, învățământul universitar militar pentru formarea inițială a ofițerilor, la cursurile de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, precum și la programele de instruire destinate formării soldaților și gradaților profesioniști; ♦ colegiile naționale militare, prin personalul responsabil – doar pentru elevii acestora din ultimul an de studiu; ♦ unitățile sanitare din cadrul MApN, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale, pentru toți candidații declarați Admis la selecție în centrele zonale de selecție și orientare; ♦ Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu, Centrul de Medicină Navală și secțiile psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, pentru candidații declarați Admis la selecție în centrele zonale de selecție și orientare sau în colegiile naționale militare care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale; ♦ Clubul Sportiv al Armatei Steaua, privind nivelul capacității motrice, pentru candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist – sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la unitățile/instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare, respectiv au fost declarați Admis la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de comisiile de expertiză medico-militară ori decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără examen, în instituțiile de învățământ ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare, respectiv au fost declarați Admis la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

Prevederile menționate, referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.

Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declarați Admis la probele de evaluare psihologică susținute în cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate. Pentru încadrare, urmașii și copiii se adresează în scris unității militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate și întocmesc dosarul de candidat în cadrul unității respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unității militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eșalonului superior.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu