Vă interesează!

Schimbări în decontarea serviciilor turistice
și precizări privind stabilirea soldei

În numărul 1 al săptămânalului nostru am prezentat prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la salarizarea în anul 2019.

Principala prevedere din actul normativ menţionat constă în majorarea soldelor de funcție şi salariilor de bază  cu 1/4 din diferența dintre solda de funcție şi salariul de bază, prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022, și cea/cel din luna decembrie 2018.

Nu se majorează soldele de funcție/salariile de bază care au fost deja stabilite la nivelul prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022.

Direcţia generală financiar-contabilă (DGFC) a emis reglementări, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, privind modul de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu cele ale OUG nr. 114/2018.

Revenim asupra acestui subiect cu câteva detalii pe care le-am aflat din dialogul purtat cu șeful Direcției management financiar-contabil și al sistemului de salarizare din DGFC, colonel Daniel Mitu.

Indemnizația de delegare s-a majorat de la 17 la 20 de lei pe zi, iar personalul delegat beneficiază de alocaţie de cazare de 230 lei pe zi. În ce condiţii se acordă aceasta din urmă?

Personalul militar şi civil aflat în misiune trebuie mai întâi să se adreseze structurilor de cazare ale MApN pentru a beneficia de cazare gratuită. În cazul în care nu se pot pune la dispoziţie spaţii de cazare, structurile respective trebuie să facă o menţiune pe ordinul de serviciu sau să elibereze un înscris în acest sens.

După obținerea negației, personalul se poate caza în alte locaţii, iar la întoarcerea în unitate primește, fără a fi nevoie să prezinte documente justificative (factură, chitanță, bon etc.), alocaţia respectivă.

Referitor la cuantumul alocației de cazare, trebuie menţionat faptul că acesta se poate majora, în situații temeinic fundamentate, cu aprobarea ordonatorului de credite, până la 345 de lei pe zi. În acest caz însă, este nevoie de prezentarea de documente justificative.

De exemplu, dacă găseşti un loc de cazare la un tarif de 290 de lei pe zi, această sumă va fi decontată integral. Dacă locul de cazare a costat 360 de lei pe zi, se decontează doar 345 de lei.

De asemenea, trebuie menționat faptul că alocaţia de cazare nu se acordă personalului militar care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare, trageri și aplicații în tabere sau în poligoane pe teritoriul României. Prin aceste modificări legislative s-a simplificat modalitatea de decontare a drepturilor acordate personalului pe perioada delegării în altă localitate.

Ce noutăţi sunt în legătură cu decontarea serviciilor turistice?

Pentru personalul militar şi civil se menţine, şi în acest an, decontarea serviciilor turistice în limita valorică de 1.450 de lei.

Nu mai există, însă, obligativitatea ca personalul să beneficieze de decontarea acestor servicii doar pe timpul concediului de odihnă. Astfel, potrivit legislației fiscale, contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează pe perioada concediului de odihnă. În celelalte cazuri, când personalul nu se află în concediu de odihnă, valoarea decontată se supune impozitării cu 10%.

O altă noutate, o reprezintă faptul că personalul poate beneficia de servicii turistice până la sfârșitul anului, fără a mai exista limitarea prevăzută anul trecut, respectiv efectuarea concediului de odihnă până 30 noiembrie. Decontarea serviciilor turistice se poate face ori de câte ori acestea au fost prestate, nu doar într-o singură tranșă, așa cum era reglementat anul trecut.

În şedinţa Comisiei centrale pentru probleme sociale aţi afirmat că, începând cu acest an, nu vor mai fi cazuri în care solda de funcţie a unor soldaţi şi gradaţi profesionişti să fie egală cu a unor maiştri militari sau subofiţeri. Cum se va face diferenţierea?

În anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt prevăzute cuantumurile soldelor de funcţie pentru anul 2022, diferențiate între categoriile de personal militar, în funcție de responsabilitatea, complexitatea și riscurile activității desfășurate.

Anul acesta, soldele de funcţie se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre soldele de funcţie prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2018.

Astfel, această majorare este diferită, deoarece, în unele cazuri, soldele de funcție ale acestor categorii de personal au fost stabilite în luna decembrie 2018 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În acest context, începând cu anul 2019 și etapizat până în anul 2022, soldele de funcţie ale celor două categorii de personal militar vor fi diferențiate conform legii.

De asemenea, putem spune că, în cazul maiştrilor militari sau subofiţerilor la început de carieră, care au avut în 2018 solde de funcție egale cu cele ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, această majorare este mai mare, prin urmare, și solda de funcție va avea o creștere mai mare.

Vorbim de solda de funcţie, dar aceasta nu are o componenţă bine definită. De aproape 10 ani s-au emis anual legi de salarizare care precizau că se păstrează în plată cuantumul soldelor/salariilor şi al celorlalte drepturi din luna decembrie a anului precedent.

Solda de funcție din decembrie 2018 este formată prin însumarea mai multor elemente ce reprezintă, de fapt, sume calculate potrivit legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2009 și care, ulterior, au fost majorate conform legilor de aplicare etapizată, cum ar fi: cuantumul soldei de funcție stabilită conform Legii nr. 138/1999, cuantumul indemnizaţiei de dispozitiv, cuantumul soldei de merit, cuantumul sporului pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate etc.

În 2022, situaţia va fi clară. Solda de funcţie prevăzută în capitolul I din anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017, majorată cu gradațiile cuvenite în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, va determina noul cuantum al soldei de funcție.

La acesta din urmă se pot adăuga, după caz, majorări pentru realizarea prerogativelor constituționale de apărare, pentru desfășurarea de activități privind prevenirea și combaterea corupției, pentru activitatea desfășurată în structurile centrale ale MApN sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, pentru deţinerea titlului de specialist de clasă, precum şi pentru desfășurarea activităților de control financiar preventiv propriu sau de audit.

După cum se observă, în prezent, pentru stabilirea soldei de funcție se declanșează un mecanism complex de calcul care, în același timp, este și un mare consumator de resurse. Aici mă refer la toate categoriile de resurse: umane, de timp, materiale etc.

În acest context, trebuie menționate încercările repetate ale MApN de a promova un act normativ care să simplifice modul de calcul a soldelor, care să nu mai creeze probleme în domeniul salarizării.

A intrat în vigoare, dar încă nu se aplică, modificarea art. 201 din Legea nr. 80/1995, referitoare la posibilitatea de a beneficia de compensație lunară pentru chirie în scopul de a plăti rata sau o fracțiune din rata aferentă creditului contractat în vederea achiziționării unei locuințe…

Deocamdată, pentru aplicarea prevederilor respective, DGFC a elaborat un proiect de act normativ care să stabilească condițiile în care personalul militar poate beneficia de acest drept. În acest moment, proiectul se află în etapa de avizare de structurile abilitate.

Cunoscând interesul personalului pentru acest drept,  DGFC va efectua, în timp util, dacă se va impune, toate modificările propuse de structurile avizatoare, astfel încât proiectul de act normativ să fie aprobat.

Anul acesta s-a schimbat şi data până la care se poate face opţiunea pentru virarea unui procent din impozitul anual pe venit.

15 martie este data limită până la care se poate face opţiunea pentru redirecţionarea a 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit. 2% se poate vira pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, iar 3,5%, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.

Ce alte prevederi privind domeniul financiar ar mai trebui să reținem?

Este important de reținut că, în acest an, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și compensațiilor se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Se menține la nivelul acordat pentru luna decembrie și sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% din solda de funcție/salariul de bază care se acordă personalului didactic de predare din  învățământul militar. De asemenea, contravaloarea normei de hrană va crește până la valoarea stabilită pentru anul 2018, prin ordinul ministrului apărării naționale.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

20 comentarii

 • Procentul de 10% solda de comanda aferentă maiștrilor militari și subofițerilor? Un ordin dat de anul trecut care nu este pus în aplicare nici ac când am trecut pe l153, pe când plata acestei solde?

 • In legatura cu decontarea servicilor turistice ! Daca la toti bugetarii se pot folosi si in anul 2019 tichetele de cazare(vouchere eliberate pentru anul 2018) de ce nu apare o specificatie clara si in acest sens si in cazul personalului MAN care din diverse motive nu au putut sa beneficeze de aceasta facilitate a decontului in anul 2018. Poate este doar o omisiune neintentionata sau una intentionata care vrea sa scuteasca decontul pe anul 2019 una total opusa fata de cazul bugetarilor care au primit tichete sau vouchere de vacanta (exact cum se bucura bugetarii care au primit vouchere de vacanta in cazurile in care nu sa facut cazarea si decontul pe anul 2018 , ei le pot folosi si in anul 2019, asa trebuie sa fie si in cazul personalului MAN care nu au folosit din x motive decontul de cazare in anul 2018.

 • Sunt subofiter pe functie cu studii PL.daca ma mut anul acesta in alta unitate pe functie cu studii superioare sporurile se vor calcula la noua solda de functie marita?

 • HOTĂRÂRE nr. 751 din 20 septembrie 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ARTICOL UNIC
  Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 20 septembrie 2018.
  Nr. 751.
  Persoană cu handicap grad II accentuat,salariat civil in cadrul MAPN cand primesc această majorare ?!…precizez că la mărirea din ianuarie 2018 eu personal nu am primit nici un leu majorare,aștept un răspuns competent in acest sens!

 • Nu inteleg de ce un subofiter , maistru debutant trebuie sa ia mai mult la salariu ca un SGP de 25 ani vechime si 48 ani varsta. De ce? Doar asa ca sa ne aflam in treaba. ? In Germania un SGP poate ajunge subofiter sau maistru , in functie de vechime sau dupa merit , la noi nu se poate. Sistemul nostru inca trebuie corectat . De ce un copil de 21 ani trebuie sa ia salariu la fel ca mine care am 28 ani stagiu militar ( sergent pe livret) 2 copii in intretinere 18 ani vechime in sistem.? ..

 • Pentru ca intre cele 2 categorii de personal se află o scoala militară, niște examene, selecții, etc.
  Dacă va place salariul de subofițer… va rog, aveți calea deschisă pentru acest tip de carieră. Mergeți la BIR sa va declarați intentia.
  Dacă nu treceți de barele… atunci sa fiti multumit cu ce aveți. Nu toată lumea ajunge pilot desi la toti ne-ar place viata si salariul de aviator.

 • Buna ziua,

  Va rog sa imi spuneti daca este corecta impozitarea voucherelor de vacanta (servicii turistice) cu 45% daca acestea nu sunt folosite in timpul concediului de odihna . Daca da, va rog sa imi spuneti unde este reglementat acest lucru.

 • Nu inteleg de ce doar in mapn voucherele de vacanta folosite in afara concediului de odihna sunt impozitate cu 45 %. Care este baza legala. Chiar in observatorul militar s-a mentionat faptul ca valoarea decontată se supune impozitării cu 10%. Abuz ?

 • Conform OUG, pentru serviciile de cazare, atunci de când personalul nu se află în concediu de odihnă, valoarea decontată se supune impozitării cu 10%. Cum este posibil ca unitatea militara sa aplice un impozit de 45%?

 • Bună ziua.
  Dacă stie cineva pana la ce data se poate depune factura ptr serviciile turistice.la u.m. mi au spus 15 noiembrie,iar în articol vad ca pana la sfarsitul anului. Va multumesc.

 • Daca am decontat partial pentru serviciile de cazare , odata mutat in alta unitate militara pot deconta restul pana la 100% din cei 1450 lei ?

Lasă un comentariu